تارنما و نشریهء پرچم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


سردبیر: عظیم بابک-- ایمیل : info@pendar.eu
 
الرئيسيةالرئيسية  جستجوجستجو  ثبت نامثبت نام  ورودورود  

 

 رازهای نا گفتهء تو طئه سقوط نظام ...

اذهب الى الأسفل 
نويسندهپيام
نویسنده
Admin
avatar

تعداد پستها : 160
تاريخ التسجيل : 2009-02-20

رازهای نا گفتهء تو طئه سقوط نظام ... Empty
20111009
پسترازهای نا گفتهء تو طئه سقوط نظام ...

محمد عارف عر فان
رازهای نا گفتهء تو طئه سقوط نظام ... Horfan


محمد عا رف عر فا ن

لندن-اکتو بر 2011

رازهای نا گفتهء توطئه سقوط نظام دموکرا
تیک ودرس های زهرآلود تاریخ درافغا نستان


درینروزها فلم مستندی ,که راوی یی سرآغازدسا یس ابرقدرت های بزرگ ومحا فل جنایتکارمنطقه درگذرگاه وقایع دردناک دهه یی هشتاد درجمهوری دموکرا تیک افغا نستان وبرای "بر چیدن "بساط نظام دموکر ا تیک درافغا نستان میبا شد, با زارمطبوعات افغا نستان وجهان را گرم ساخته وبنا برمحتوا ومضمون خویش این نوارمستند یکی از" حلقات" گمشده دردناک تاریخ را درزنجیره یی پرپیچ جریا نات سیاسی درکشور, تکمیل مینماید. یقینا محتوا ی پرگهرآن , مسیرداوری ها وحدس و گمان ها را درچرخشگاه فرو پا شی نظام دموکراتیک, دگرگون ساخته وازاصل انگیزه ها و نقش خاینانه ومعا مله گرا نه گربا چف با رونالد ریگن وجنرال ضیا الحق حا کم نظامی پا کستان , در پی" تحویلدهی"و " تسلیمدهی" نظام دموکرا تیک درافغا نستان , بدرستی پرده برمیدارد.

محتوای این فلم گنجینه عظیم از رازها واسراریست که تا کنون دردل تاریخ سر زمین افغا نستان بگو نه یی مدفون شده بود .این فلم حاکی تلخ ترین وخو نین ترین دوران تاریخ فا جعه بارتداوم سه دهه جنگ ابرقدرت های بزرگ وبخشی کلیدی از بازی عظیم سیا سی درافغا نستان ومبین تاریخ خیانت وجنایت آشکاربرای فرو پا شی وسقوط نظام دموکرا تیک تحت پو شش " مصا لحه ملی!"یعنی سیا ست صادر شده , تحمیل شده و دیکته شده درافغا نستان است . فلم ازآغازایجاد هسته مشترک شرارت ودسیسه تحت نام " ائتلاف دوستانه "( Friendly Coalition) که بو سیله سه رکن از مجریان این جنایت هولناک (امریکا –شوروی –پا کستان ) برای برنامه ریزی مشترک سقوط نظام دمو کرا تیک شکل میگیرد آشکا را پرده برمیدارد. در این فلم, ایجاد پروژه خو نین, که منتج به تعویض رهبری حزب دمو کرا تیک خلق افغا نستان, معا مله و سقوط نظام دموکرا تیک بوسیله سران کاخ کرملین درازای برگشت "عزتمندانه !"ارتش شو روی به کشورشان ودرفرجام اهدای نظام دموکرا تیک برای طرف معا مله واستقرارنظام هوا دارغرب و پا کستان به نمایش گذاشته میشود.

هرچند ظاهرأ درچهارچوب توا فقات محرمانه در سا ختار تشکیل " ائتلاف دوستانه " میان نیرو های فتنه (گر باچف , ضیا الحق , ریگن ),که بعدا بدستور گربا چف طرح "تعویض " سران نظام دمو کرا تیک درافغا نستان وگزینش" مهره یی" لازم و"تحمیل " سیا ست" مشی مصا لحه ملی!)وایجاد "حکو مت آشتی ملی ! Reconciliation Government) (به مثا به اجزای," میکانیزم خروج" "سر فرا زانه!" ومصئون سربازان شو روی تحت نام " توا فقات ژنیو "وتکمیل اجزای حقو قی وسیا سی آن به حیث "روپوش " شرم زدای این خروج " سر افگنانه ابرقدرت زمان از افغا نستان برای جلو گیری از تکرارخروج خفتبارامریکای ها ازویتنام , پیا ده گردید, اما سیر وقا یع وتحولات زنجیره یی بعدی ,حا کی از بخش بزرگ یک بازی گسترده سیا سی در پی" تحو یلدهی "و فروپاشی کامل نظام دمو کرا تیک به نفع غرب وپا کستان خون آشام بود که همه این جر یا نات بر نا مه ریزی شده بو سیله "ائتلاف سه گانه " تحت عنوان درا مه های متعدد در کشورگام بگام عملی گردید.

مبرهن است که در این را ستا, جر یان های بعدی فرا یند فرو پا شی ,در قا لب پا لیسی های برنا مه ریزی شده تدوین گردیده وسیا ست گام بگام فرو پا شی نظام دموکرا تیک تحقق می یابد. متأسفانه شهید داکترنجیب الله به حیث " قر بانی " این بازی بزرگ در کاربرد این پرو ژه نظام براندازانتخاب گردیده ومثلث شیطا نی قادرمیشود تا طی یک دوران فرسا یشی وتضعیف پا یگاه حزب دمو کرا تیک خلق افغا نستان به مثا به صا دق ترین حا می حا کمیت ملی , تما میت ارضی واستقلال ملی ودژ استواردر برابرتجا وزات پیهم پا کستان وتعمیق بحران اعتماد درسکان رهبری آن وتضعیف شیرازه های نیروهای مسلح کشور , ونابودی مورال رزمی هوا دا ران رژیم دموکرا تیک , پیش زمینه های استقرار رژیم ارتجاعی ما قبل تا ریخ را درا فغا نستان طراحی نمایند .

در اصل یگانه عنصربرانگیزنده بازی این قماربزرگ ازطرف سران کملین, سر آغاز " بازی بزرگ " درمقیاس جهانی وفرو پا شی اردو گاه صلح وسو سیا لیسم وبرچیدن نظام های دموکرا تیک درجهان بود که متأسفانه درقدمه های نخست این بازی, افغا نستان به مثا به عنصرآزمایشی این لاباتوارتاریخ برگزیده شد .

در یک دید هوشمندا نه سیا سی با توجه به تشکیل " ائتلاف دو ستانه" وتوا فقات محرما نمه سران (امریکا –پا کستان -شوروی )بویژه با پسمنظردعوت رهبران جهادی در ما سکو,این استنتاج بطورآشکا را درذهن انسان تداعی میگردد .که سقوط نظام دموکرا تیک درافغا نستان در یک " معا مله سه جا نبه " در برابرخروج "آبرو مندانه !" نظا میان شو روی ازافغانستان درگفتگوی سران مثلث شیطا نی اژدهای سه سر( امر یکا- شوروی پا کستان ) مورد معا مله قرار داده شد وازهمین رو بود که بعد از توا فقات محرمانه با گر باچف , ,رو نالد ریگن ,بطرز بلند پر وا زانه ومتکبرانه , سران مجا هدین را برای پیروزی در جنگ افغا نستان فراخواند ودر زمینه,با تدابیرجدید وار تقای حجم ما لی وجنگ افزار های پیشرفته نظامی از جمله را کت های "استنگر , برشعله های جنگ افغا نستان بیش ازپیش نفت پاشید.

موازی با آن, جا نب "مجاهدین! "تحت دساتیرپا کستان ,ازهمان آوان اعلام بر نامه پنج فقره یی ملل متحد درافغا نستان واعلام "سیا ست مشی مصا لحه ملی" وطرح ایجاد " نظام آشتی ملی " با تو جه به نمایش چراغ سبز گرباچف و پیو ستنش درجناح سیا ست غرب , وایجاد هسته جدید دسیسه ضد افغا نی ( شوروی امر یکا –پا کستان ), با برنامه های ملل متحد در خصوص " طرح پنج فقره یی" با طرح سیا ست مشی مصا لحه ملی مخا لفت جدی نموده و,راه جنگ وشرارت را انتخاب نموده ,اما درتعهدات خویش مبنی بربا زگشت مصئو نانه نظا میان شوروی به کشور شان وعدم حملات به کاروان های نظامی شوروی, در جریان برگشت به کشورشان , پا بند باقی مانده وبا آمادگی لازم برای بر داشت نتایج خوب ازخرمن پر بار" مصا لحه ملی " گرباچف منتظر ماندند .

طو ریکه دریک آزمون تا ریخی , بعد از سپری شدن یک دهه یی خونین, زمامدا ران کابل وشخص جناب کرزی با توجه به ریشه های اصلی هراس افگنی در پا کستان , درک مینماید که این نیروهای تروریست وبنیاد گر,درچهارچوب تنظیم های گروگان شده ساخت پا کستان , فا قدهرنوع آزادی وارستگی واختیار سیا سی بوده وبرای اتخاذ تصا میم پذیریش " مصا لحه ملی "با تو جه به ارتبا طا ت مزدورصفتانه و گسست ناپذیر شان با سا زمان جهنمی "آی اس آی " فا قدهرگونه توا نمندی میبا شند ,هکذا در زمان اعلام مشی مصا لحه ملی درجمهوری دموکرا تیک افغا نستان درمحا فل آگاه , نیزاین استنتاج بو ضاحت شکل می گرفت که سران اپوزیسیون اجیرمسلح , آنا نیکه خون" حب" پا کستان دررگ وتارپود وجود شان درچرخش بود, سرنوشت شان با سیا ست های خو نین سا زما ن جهنمی پا کستان" آی اس آی "گره خورده واز صلاحیت پیوستن در سیا ست صلح وآشتی محروم بودند, واز دید آگا هان سیا سی این گفتمان باید نه با مزدور بلکه باید با " با دار "شان آغازمی یا بید که سو گوا رانه درفرا یند یک سیا ست کا ملا تحمیلی واز قبل برنامه ریزی شده, سرنوشت نظام در " قر بانگاه " مشی مصا لحه ملی در یک پرو سه فرسا یشی ومعا مله گرانه وعقب نشینی های دوا مدار, بسوی سقوط مرگبارکشا نیده شد .

یکی از سوالات مطروحه درنشست وزیرخا رجه افغا نستان جناب شاه محمد دوست با نما ینده ملل متحد که درلای تصاویر این فلم مستند لاجواب باقی گذاشته میشود عبارت از چگونگی نظامیست که بعد ازخروج سربا زان شو روی در افغا نستان شکل می گیرد؟

که البته پا سخ روشن آن درکاربرد سیا ست طاعونی و تسلیم طلبانه " مشی مطروحه مصا لحه ملی " گر باچف در برابر نیروهای هوادرغرب و پا کستان در یک رویکرد" سیا ست فرسا یشی " حزب دمو کرا تیک خلق ونظام جمهوری دموکرا تیک افغانستان ظاهرمی گردد که خود حا وی یک بحث بزرگ بوده ودراین برگه گنجایش ندارد.

اما یکی ازمولفه های که بیش از پیش مقد مات فروپا شی نظام را در چهار چوب بر نامه های تعین شده سران " ائتلاف دوستانه " رقم زد عبارت از توا فقات یک جا نبه "ژنیو " بود که با حضور وزرای خا رجه امریکا شولتز ,رو سیه شوارادنازی , پا کستان نورانی وافغا نستان عبدالو کیل در یک فضای مختنق سیا سی درتحت پا فشاری های جا نب سران روسی –افغا نی در ژنیوبه امضا رسید که قطع یکجا نبه کمک اتحاد شوروی وتداوم مدا خلات پیهم غرب وپا کستان را درقبال داشت. دراین خصوص لازم میدانم تا نگرش مختصر در خصوص دید گاه های عناصرمطرح درقبال سقوط نظام دمو کرا تیک وچگو نگی انعقاد توافقات ژنیو که ما را دراعماق جر یا نات هولناک تاریخی همراهی مینماید ,داشته باشیم:

بر قول ایوان ایوا نویچ *(1) ({{...غم ما اين بود که از آنجا زنده خارج شويم. و نگذاريم کاري شود که مجاهدين رد خون هايمان را بگيرند و به پيش آيند. ما بايد کاملا براساس موافقات حقوقي به ميان آمده از آنجا بيرون مي شديم بي هيچ فيري و خنجري از پشت. البته اينچنين هم شد.... اما در آن زمان ما عملا به دامن امريکا افتاده بوديم. ما با دستان خود قایق افغا نستان را درموج ها سپردیم وبه افغا نستان خیانت کردیم .

مو صوف ضمن یاد آوری ازاجتناب ورزی وامتناع عبد الوکیل وزیر خا رجه وقت از امضا در پای این سند پرمسئو لیت تاریخی و بها نه جوی های وی در خصوص تعین مرز های جنو بی تحت بها نه "خط دیو رند "وتعین مرزهای بین المللی , برای پذیرش این توا فقنا مه خاطرنشان مینماید که :.... در اين زمان نجيب الله، گورباچف و شواردناتزه درتاشکند در حول وهوش موضوع ژنيف به توافقات پشت دروازههاي بسته رسيده بودند. ما از ژنيف با دکتورنجيب لله تماس گرفتيم, و اوبلافاصله به وکيل تلفن کرد و گفت : « رفيق وکيل ، جلسهء پوليبروي انجام گرفته وبراين موضوع به تفاهم رسيده ايم. با اسناد مذکورتوافق نماييد.»

بلافاصله ازمسکومعاون اول وزارت خارجه ، يوري ورونتسوف به ژنيف پروازکرد. او ديپلوماتي بود مقتدر وبا استعداد. درعين حال به وکيل فهمانده شد که اگربه خودسري اش ادامه دهد صدراعظم نو نجيب الله, آقای کشتمند- قطعنامه را امضا خواهد کرد. « ورونتسوف » 7 تا 8 ساعت با وکيل خلوت کرد و بر آن بود که او را متقاعد سازد. و درنهايت با نااميدي بيرون شد واعلان کرد : « خلاص! فردا کشتمند را مي آوريم و وکيل را به مسکو مِي بريم. »... ولاجرم امضاي قطعنامه براو(عبد ا لوکیل ) قبولانده شده بود
. }}

جریان فوق مبین تداوم واکمال چرخ پروژه ایست که برحکم روایت تصویردر این فلم مستند, در آغاز میان حلقات " ائتلاف دو ستانه "وهسته شرارت " طراحی ومهند سی شده بود که این پروژه به سلسله برداشت موانع بزرگ در این خط وتغیردرکادررهبری حزبی ودولتی افغا نستان,وبا راه اندازی " نمایشنامه ژنیو" وارد دومین فازخویش گردیده وتمامی دروازه های همکاری بین المللی را بروی افغا نستان بسته نموده وبا قطع یکجا نبه کمک اتحاد شوروی وفوران کمک های نظامی ,تسلیحاتی ومالی غرب وپا کستان ,میدان بازی سیا سی را برای امریکای ها , پا کستانی ها ونیروهای عقبگرا وتروریست درافغا نستان بازکرد.

یکی ازبازیگران صحنه های ترا ژیدی تا ریخی درافغا نستان , در این فلم "ادوارد شوار ناتزه" وزیر خا رجه پیشین اتحاد شوروی میبا شد .البته همان عنصریکه ,جناب" شهنواز تنی" را به حیث وزیردفاع افغا نستان در حکو مت شهید داکتر نجیب الله , مقررنمود,وبا این عملکرد, نخستین بمب را در تهداب مصا لحه ملی جا سازی کرد, وامروز برحکم شها دت تاریخ با تو جه به عمق بر نامه های مشترک " پا کستان امریکا وشوروی " بخوبی درک میگردد که راه اندازی کودتا ی شهنوازتنی به مشا رکت فعال جناح تنی درحزب دمو کرا تیک خلق افغا نستان ,عمال پاکستان دروجود حزب گلبد ین حکمتیار , از سرچشمه همان تو طئه سه جا نبه گر باچف , ریگن وضیا الحق سرچشمه گرفته ودر این چو کات است که ایجاد نظام " مزدور " پا کستان بعوض ایجاد " حکو مت آشتی ملی " درعقب پرده طراحی گردید واین طرح آزمندانه تا کنون درمحا فل سیا سی وتروریست پرورپا کستان با تمامی قوت خود با قیست ؛

در یک فازدیگر , در پروردن هوای تسلط برکشور ,به سلسله خواست آزمندانه وتفوق طلبانه محا فل خونتای پاکستان ,درآستانه فرو پا شی نظام دموکرا تیک درسال 1992 درافغا نستان وهجوم نیروهای جهادی نما درشهرکا بل ,پیوست با آن تسلیمی قصرریا ست جمهوری ,قصرصدارت جمهوری دموکرا تیک افغا نستان ,مقر وزارت های امنیت , دفاع ودا خله جمهوری دموکرا تیک افغا نستان, مقرکمیته مرکزی حزب دموکرا تیک خلق افغا نستان ,مقراکثر قطعات رزمی جمهوری دموکرا تیک افغا نستان درشهرکا بل, نقاط کلیدی واسترا تیژیک شهر کابل وحوزه های یازده گانه آن برای نیروهای وا بسته به حزب گلبد ین ونیرو های وابسته به پا کستان بو سیله حلقات وسران رژیم وقت ازجمله وزیران دفاع وداخله رژیم , درست بعد ازمبا حثات طو لانی از طریق مکا لمات مخا بره وی شیاد بینظیرتاریخ" سلیمان لایق" معا ون حزب وطن با رهبرحزب اسلامی(حکمتیار) وسپس موا فقت نامه جنرال محمد رفیع معا ون ریا ست جمهوری افغا نستان با گلبدین حکمتیاردرچهارآسیاب لوگر, در جریان پنا هندگی شهید داکتر نجیب الله به دفترا سگاپ ملل متحد درکابل ,وگشایش درب کمیته مرکزی حزب و قصرریا ست جمهوری افغا نستان بدستورجنرال محمد رفیع , برای نیروهای افراطی حزب اسلامی گلبدین ,امتداد انکارنا پذیرهمان خط سقوط بوده که بوسیله سران نظا می گرپا کستان ,درنشست های سه جا نبه,در یک نقشه استرا تیژیک , برنامه ریزی شده بود ومجموعه برنامه های خونین سازمان جهنمی پا کستان ( آی اس آی ) تا کنون درهمین مسیردرگردش می باشد.

ما درحا لیکه خود را مرهون فدا کاری ها وجا نبازی های سربا زان وافسران شجاع ووطنپرست قوای مسلح کشوروفر زندان اصیل حزب دموکراتیک خلق افغا نستان, دانسته که ایشان در یکی ازبرهه های خطیرزمان, توا نستند تا بطورجا نبا زانه شهرکا بل را ازکام اژده های خون آشام و نیروهای پا کستانی نجات داده و با نجات حیات ده ها هزارفرزند حزب وهمو طنان شریف مان,مسیر تاریخ را درکشوردگرگون ساختند , اذعان میداریم که با تو جه به عمق بر نا مه های طراحی شده وانتقام جو یانه ,در صورت تحقق پلان پا کستان درآستانه سقوط رژیم , شهر یان شهر کابل ورزمند گان حزب دمو کرا تیک خلق افغا نستان بدون شک با یک "حمام خون" مواجه می گردیدند .

در آستانه تلاش برای خروج وپنا هندگی شهید داکتر نجیب الله , مجموع شرایط سیا سی ونظامی در کشور بو یژه شهرکابل بوسیله حلقات مرموزدر چو کات رژیم وبیرون از آن, مانند یک بمب سا عتی عیارشده بود که زورگوی های بلند پروا زانه نما ینده پا کستان ,گلبدین حمکتیار,برای فراخوانی شهرکا بل به تسلیمی بدون قید وشرط ودخول " ظفرمندانه! " درکا بل وبلاخره تصرف مناطق استرا تیژیک شهرکا بل بوسیله نیروهای وفا دار به پا کستان, باردیگر ناقوس خطرمرگ را در کشوراعلان نمود.

هر چند تا کنون کوشش های نا کامی از طریق محا فل وا بسته به " آی اس آی " وجود داشته تادرورای ابروغبار برخا سته ازحوادث فرو پا شی نظام , تا ریخ را مسخ نموده وآفتاب حقیقت را به دو انگشت پنهان نمایند اما باید بیاد داشت که هیچ شکاری صید " بیجان " را شکارنمی نماید , ورژیم دمو کرا تیک در پی یک کومای طولانی دربستریک دسیسه قبلا طراحی شده برروایت تصویروشها دت تاریخ ازنفس افتید.

اما در خصوص انگیزه ها و ریشه یا بی تشکیل " ائتلاف دوستانه ویا (FRIENDLY COALITION ) که میان سه منبع شرارت "پا کستان –امریکا – شوروی ) بو یژه نقش درا ما تیک خا ین ملی گرباچف برای به زا نو کشا نیدن نظام سیا سی افغا نستان وتسلیم دهی این نظام برای پا کستانی ها , تحت بها نه دستور ایجاد " حا کمیت آشتی ملی " صورت می گیرد , بهتر است تا برای دست یا بی به این معما وعوا مل کلیدی نقش جها نی برانداز گر باچف در این بازی بزرگ , پای اعترافات وسخنان میخائیل گرباچف رهبر پیشین اتحاد شوروی نشست وسرنخ های اساسی این بر نامه های ترا ژیدی را در مقیاس منطقه , جهان وافغا نستان واقعبینا نه وبدون تعصب ارزیا بی نمود * (2):

اعتراف گرباچف:{{ از ابتدای ورود به حزب نقشه نابودی آن را داشتم.


در نوزدهمین سال فروپاشی اتحاد شوروی، نشریه “ساویتسکایا راسیا” (روسیه شوروی) سخنرانی خائنانه “گرباچف”را درسمیناری دردانشگاه امریکائی ترکیه منتشر کرده است.

گر با چف د ر این سخنرانی با صراحت اعلام می کند که درابتدای زمامداری حزب و دولت شوروی، در تدارک فروپاشی آن بوده است.


نه تنها این، بلکه اعتراف می کند که از ابتدای ورود به حزب این اندیشه و نقشه را داشته است!”هدف تمامی زندگی من نابودی کمونیسم و دیکتاتوری غیر قابل تحمل بر مردم بود.همسر من که ضرورت این نکته را حتی قبل از من درک کرده بود از من کاملا حمایت کرد.


برای دستیابی به این هدف من از موقعیت خود در حزب و کشوراستفاده کردم. از اینروهمسرمن بی وقفه مرا به این سمت سوق داد که طبعا موقعیت بالاتر و بالاتردرکشورکسب کنم.
زمانیکه من شخصأ با غرب آشنا شدم، متوجه شدم که نمیتوانم از هدفی که پیش روی خود قرارداده ام عقب نشینی کنم و برای دستیابی به این هدف من, می بایست تمامی رهبری حزب کمونیست اتحادشوروی، اتحاد جماهیر شوروی و همچنین رهبری در تمامی کشورهای سوسیالیستی را تعویض کنم. ایده آل من درآن زمان راه کشورهای سوسیال- دموکراسی بود.
من موفق شدم همکارانی را برای اجرای این اهداف پیداکنم. در بین آنها “یاکولف” و “شوارناتزه” جای ویژه ای دارند که خدمات آنان در امر مشترک ما بسیار با ارزش است.}}}
بلی خوا ننده عزیز ؛ حال سر نخ ها وانگیزه های اصلی فرو پاشی نظام دموکرا تیک درافغا نستان, ویرانی وتباهی شهر وشهر یان کابل , بر گشت سیاهترین نظام بربریت ما قبل تا ریخ , استقرارنظام اجیران ومزدوران پا کستانی در کشورآزاده گان افغا نستان, کا ملا برملا شده ازینرو, براساس خد مات گر باچف ,این عنصر ویرا نگر واین مزدور نظام استعماری واستبدادی جهان بود که امروزاین عنصرتاریخ زده با حصول جایزه نوبل بخاطر ایجاد گورستان های بیشمار دریو گو سلاویا وقطعه قطعه کردن آن سرزمین بو سیله گرگان استعمار, افغا نستان , عراق , لیبیا وفلسطین وبی موازنه ساختن بلانس نظامی قدرت به نفع دول استعمار ,مورد استقبلال شا یان سران غرب قرارگرفته و به پاس خد مات ارزشمند او در 80 مین زاد روزاش, جشنواره بزرگی را به مشارکت بیش از (5000) تن از شهروندان مشهور جوامع غربی دریکی ازهال های مجلل لندن به اشتراک اسحاق رابین رئیس جمهوراسرا ئیل برگزارمینمایند. عنصریکه در پی این خیا نت تا ریخی در سرزمین خویش درهنگام کا ندیداتوری ریا ست جمهوری اش حدود " صفر" فیصد آرائی رای دهند گان جا معه ملیو نی رو سیه را از آن خود نمودوامروزمتأسفا نه موقعیت سرتاج جهان غرب را در برابراهدای هدا یای عظیم خویش برای جهان استعمار واستبداد از آن خود نموده است.
گرباچف هر چند با روحیه کا ملا تسلیم طلبانه در برابرغرب ودرهم شکستن ستون فقرات اردوگاه صلح در جهان وفروپا شی بیرحما نه حتی زادگاه خویش , برای تدوام جنگ سرد در جهان نقطه پا یان گذاشت اما با امحای نظام های سو سیا لیستی در جها ن , دژ با اعتبار اردو گاه صلح وسو سیا لیسم را نابود وفصلی جدید را در تاریخ بشریت بنام ," جنگ گرم"بنا نهاد واز همین رو در جهان امروز حدود ار بعه تجاوزواستعمار با مدل بیشرمانه کلا سیک آن ,در جوا مع امروزمان ازکرانه ها تا کرانه هاامتداد یا فته وملل متحد نیز به منبع صدورجواز و فتوای تجا وزات غرب در جهان مبدل شده ودر این میان بیش از همه, کشور های اسلامی در آتش پا یان ناپذیراین جهنم , بیش ازهمه شعله ورشده وتحت تداوم گزینه های شعار " جنگ های صلیبی "پیو سته سرنوشت شان به شکل فا جعه بارآن دگرگون می گردد.
از خروج نیروهای شوروی درکشورکه عمده ترین بهانه تداوم جنگ درافغا نستان تلقی می گردید حدود"23" سال می گذرد اما افغا نستان با تحمل رنج های نظام های متعدد ووا پسگرای تاریخ ,وظهور پروژه نظام خو نتای طا لبان که به ابتکار دول امر یکا , بر یتا نیا , عر بستان سعودی وپا کستان طرح ریزی شد , پیوسته در اوج طو فان ها دست وپنجه نرم نموده وبا تجاوز ایالات متحده امریکا وحضورفعال" 48 کشور" خا رجی در پرده ابهام جنگ باترو ریسم ,کما کان در شعله های آتشفشان فتنه انگیزان سوخته وما نند یک قایق شکسته وبدون قطب نما در دریاهای خون فرزندان بومی خویش سرگردان میباشد . گر چه در" روا یتی دیگر"مشی مصا لحه که بو سیله گرباچف در کشورتحمیل گردید , مبنی برتحقق نقشه مطروحه خویش با فرو پا شی نظام درافغا نستان,مو فقا نه پیروز گردید . اما با تو جه به پیچیدگی منا زعات سیا سی در کشور ووا بستگی قاطع واجیرمشربانه سران اپوزیسیون مسلح با سا زمان استخبا راتی پا کستان , سیا ست نا کام مشی مصا لحه ملی , با تو جه به پسمنظر فا جعه بارآن درافغا نستان, تا کنون حیات دو رئیس جمهورکشوروده ها هزارهموطن بیگناه مان را بر باد داده واکنون زمان آن فرا رسیده است تا با یک باز نگری عا قلانه , در پی اتخاذ سیا ست معقول وایجاد رستاخیز ملی بخاطر دفاع ازمادروطن ,در برابردشمنان خونخوار وآشتی ناپذیر خلق افغا نستان وعمال جنایتکار پا کستان در کشور, بطور ریا لستیک اقدام نمود.
یکی ازدرس های آموزنده و پیام های ارزشمندی که این نوار بجا می گذارد عبارت ازافشای کاربرد طا غو تی رنگ آمیزی رزمند گان خا نواده بزرگ سیا سی مان بوسیله محافل ابلیسانه بزرگ استعماری وارتجاعی بوده که با چشم انداز این دسیسه های طراحی شده اکنون این فرصت بوجود آمده است تا با یک باز شناسی مجدد راه های غبارآلود وجدل برانگیزسه دهه یی اخیردرکشور, در یک اقدام هوشمندانه وتلافی جو یانه بر پایه مشترکات وآرمان های تا ریخی زمینه های مجدد تشکل وهمبستگی نیرو های اصیل دمو کرا تیک ملی را در یک ساختار واحد وگسترده محیا ساخت.
با جمعبندی نتا یج خونبار مشی مصا لحه ملی در کشور, چه در زمان شهید داکترنجیب الله وچه در زمان فرصت سوزی های ده سا له سیا ست نا کام جناب کرزی در این را ستا , وپیچیدگی های ارتبا طات زنجیری افراطیون جنا یتکارمسلح با سا زمان جهنمی استخبا راتی پا کستان, این استنتاج ساد ه بدست می آید که:

مصا لحه ملی علیرغم رنگ فر یببنده عا طفی خویش درختی بوده که بو سیله بیگا نگان در سرزمین افغا نستان غرس شده , با خون بهترین فرزندان افغان آبیاری شده و ثمرهء آن بو سیله نظام خون آشام پا کستان به یغما برده شده است.


منا بع:


*1- اظها رت ایوان ایوا نویچ سکرترپولیبروی کمو نیستی دربخش افغا نستان ودیپلو مات ذیصلاح در افغا نستان .در نوشتار نیکو لای کزیرف تحت عنوان " ما با دستان خویش قایق افغا نستان را درموج ها افگندیم , برگردان –فقید عارف جهش ,در سا یت وزین" آریا ئی "


2- اعترا فات میخا یل گر باچف سا بق منشی عمو می حزب کمو نست اتحاد شوروی تحت عنوان " 19 سال پس از فر و پا شی اتحاد شو روی" در سایت وزین "دید گاه "
[/b]
رازهای نا گفتهء تو طئه سقوط نظام ... Reagan_gorbachev
بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل
https://parcham.forumfa.net
مُشاطرة هذه المقالة على: redditgoogle

رازهای نا گفتهء تو طئه سقوط نظام ... :: تعاليق

لا يوجد حالياً أي تعليق
 

رازهای نا گفتهء تو طئه سقوط نظام ...

بازگشت به بالاي صفحه 

صفحه 1 از 1

صلاحيات هذا المنتدى:شما نمي توانيد در اين بخش به موضوعها پاسخ دهيد
تارنما و نشریهء پرچم  :: فهرست :: مضامين و پیامها-
پرش به: